Rezultat znanstvenega sestanka Medsektorski ukrepi prilagajanja podnebnim spremembam z ERM je broŇ°ura s konkretnimi navodili ministrstvom za uporabo ekoremediacij.